Xarxa per la igualtat i la no-discriminació

CONCEPTE
La «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació» vol construir unes bases per a la coeducació i la prevenció de les relacions abusives i l’educació en drets humans durant l’etapa d’educació obligatòria.
Els principis metodològics de la Xarxa es basen en la pedagogia activa, el pensament crític, la participació reflexiva i el compromís ètic amb activitats de caràcter lúdic.

CONCEPT
The «Xarxa d’escoles i instituts per the igualtat the not-i-discrimination» wants to build foundations for co-education and prevention of abusive relationships and the education in human rights during the obligatory school period.
The metodològics principles of the «Xarxa» are based on active pedagogy, the critic thought, the reflective participation, the ethic compromise and ludic activities.


Build in a fun

INTERPRETACIÓ GRÀFICA
Forma: a partir d’uns mòduls de cartulina, construirem de forma lúdica la imatge de la Xarxa.
GRAPHIC INTERPRETATION
Form: from cardboard modules, we build a fun image of the «Xarxa».

Color: treballarem amb una paleta de colors molt amplia en representació de la diversitat, la igualtat i no-discriminació.
Colour: we work with a wide palette of colors representing diversity, equality and non-discrimination.

Jugant amb aquestes peces de cartolines de colors construirem la imatge de la Xarxa.
Playing with these colored cardboard pieces, we build the image of the «Xarxa».

FORMA: Jugant amb les peces de què disposem, construïm la X de «Xarxa» aconseguint una forma dinàmica amb personalitat.
FORM: Playing with the pieces we have, we build an X of «Xarxa» obtaining a personal dynamic shape.

TIPOGRAFIA:
Escrivim el nom de la Xarxa amb la tipografia FF Meta, dissenyada per Erik Spiekermann.
TYPOGRAPHY:
WE Type the name of the «Xarxa» using FF Meta, designed by Erik Spiekermann.

COLOR:
Dotem la «X» de colors diversos que li donin vitalitat i amb els que fem presents els nostres valors de respecte per la diversitat, la igualtat i la no-discriminació.Per al text, fugim del negre escollint un blau fosc que atorga lluminositat al conjunt.
COLOR:
We provide to the «X» vital colours and with which we represent our values of respect for diversity, equality and non-discrimination. For the text, we avoid black choosing a dark blue that gives light to all the group.

COMUNICACIÓ:
Els móduls amb els que hem creat la nostra identitat ens permeten seguir jugant i crear múltiples formes per ajudar-nos a comunicar de manera efectiva.
COMMUNICATION:
The modules with which we created our identity allows us to keep playing and creating multiple ways to help us communicate effectively.

IMATGE GRÀFICA DE LES JORNADES DE CLOENDA
La Jornada de cloenda 2016 del programa de la «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació» dirigit a alumnes que, durant l’etapa d’educació obligatòria, se’ls educa en qüestions com les relacions abusives, la violència masclista i la discriminació per diversitat funcional, sexual, de gènere i ètnic-cultural.
Aquests són els diferents productes de comunicació per aquest esdeveniment organitzat per la «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació», en coherència amb el sistema visual proposat per a la mateixa sota el concepte de «Construir de forma lúdica».

GRAPHIC IMAGE OF THE CLOSING DAYS
The 2016 program closing conference of the «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació» aimed at students who, during the period of compulsory education, receive education on issues such as abusive relationships, gender violence and discrimination disabilities, sexual, gender and ethnic-cultural.
These are the different communication products for this event organized by the «Xarxa d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació» following the visual system proposed for the same under the concept of «Build in a fun».

© 2022. Please do not reproduce without the expressed written consent of Kike Vergés.